Ordinul 1011 din 9 iunie 2011 (Ordinul 1011/2011)

ORDIN nr. 1011 din 9 iunie 2011pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate
EMITENT: MINISTERUL SANATATII
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 14 iunie 2011
Data intrarii in vigoare : 14 iunie 2011

Vazand Referatul de aprobare al Serviciului pentru programe de sanatate si Directiei asistenta medicala nr. Cs.A. 6.612/2011, avand in vedere prevederile art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament in strainatate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 119/2003, in temeiul art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

ART. I
Ordinul ministrului sanatatii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 76 din 29 ianuarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Documentele medicale ale bolnavului (copie de pe foaia de observatie clinica generala, bilet de iesire din spital, analize medicale, recomandarea medicului curant, de specialitate, privind efectuarea tratamentului in strainatate) se depun de catre bolnav, reprezentantul legal al acestuia sau de catre apartinator (sot/sotie, ruda de gradul IV) la directia de sanatate publica in a carei raza teritoriala domiciliaza bolnavul, impreuna cu o cerere din partea bolnavului, a reprezentantului legal sau a apartinatorului acestuia.”

2. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 3. – (1) Directiile de sanatate publica vor desemna o persoana responsabila cu organizarea activitatii de trimitere la tratament in strainatate din cadrul Compartimentului de asistenta medicala si programe de sanatate.
(2) Atributiile persoanei responsabile cu organizarea activitatii de trimitere la tratament in strainatate privind intocmirea, verificarea si trimiterea documentatiei medicale a bolnavilor la comisiile de specialitate teritoriale sunt stabilite in fisa postului.
(3) in termen de maximum doua zile lucratoare de la inregistrarea documentelor prevazute la art. 2 alin. (2) la directia de sanatate publica, aceasta institutie, prin Compartimentul de asistenta medicala si programe de sanatate, are obligatia de a transmite comisiei de specialitate teritoriale toate documentele necesare indeplinirii atributiilor acestora privind trimiterea bolnavilor la tratament in strainatate, prevazute in anexa nr. 2.
(4) Dupa primirea de catre directia de sanatate publica a procesului-verbal medical prevazut in anexa nr. 3, persoana responsabila cu organizarea activitatii de trimitere la tratament in strainatate sau, in urma unui angajament scris, bolnavul ori reprezentantul legal al acestuia efectueaza corespondenta cu clinicile recomandate de comisia de specialitate teritoriala si obtine documente privind costul si conditiile de plata a tratamentului, precum si numarul de cont al clinicii.
(5) in situatia in care bolnavul sau reprezentatul legal al acestuia isi exprima optiunea pentru efectuarea corespondentei prevazute la alin. (4), acesta va prezenta directiei de sanatate publica documente oficiale emise de clinicile recomandate de comisia de specialitate teritoriala, cu antet si semnatura, care cuprind cel putin elementele prevazute in anexa nr. 10. Directiile de sanatate publica considera valide numai documentele transmise in original sau, dupa caz, prin fax ori prin e-mail, in forma scanata.
(6) in situatia in care bolnavul sau reprezentatul legal al acestuia isi exprima optiunea pentru efectuarea corespondentei prevazute la alin. (4) de catre directia de sanatate publica, corespondenta trebuie definitivata in maximum 7 zile lucratoare de la data inregistrarii procesului-verbal medical intocmit de catre comisia de specialitate teritoriala la directia de sanatate publica.
(7) in situatia in care in termenul prevazut la alin. (6) niciuna dintre clinici nu raspunde cererii adresate de catre directia de sanatate publica sau raspunsurile sunt negative, directia de sanatate publica instiinteaza comisia de specialitate teritoriala in maximum 9 zile lucratoare de la data inregistrarii procesului-verbal medical intocmit de catre comisia de specialitate teritoriala la directia de sanatate publica. in acest caz, in termen de maximum doua zile lucratoare de la primirea instiintarii, comisia de specialitate teritoriala nominalizeaza alte clinici.
(8) in cazul afectiunilor cu nivel de prioritate – urgenta medicala sau cu risc vital crescut (major), directia de sanatate publica va inainta dosarul spre aprobare Ministerului Sanatatii cu raspunsul complet al cel putin doua dintre clinicile recomandate de comisia de specialitate teritoriala, in termen de 7 zile lucratoare de la data inregistrarii procesului-verbal medical intocmit de catre comisia de specialitate teritoriala la directia de sanatate publica. Acest dosar va cuprinde in mod obligatoriu si dovezi privind initierea corespondentei cu toate clinicile recomandate de comisia de specialitate teritoriala.
(9) in cazul afectiunilor pentru care nu a fost consemnat de catre comisia de specialitate teritoriala nivelul de prioritate – urgenta medicala sau risc vital crescut (major), directia de sanatate publica va inainta dosarul spre aprobare Ministerului Sanatatii cu raspunsul complet al cel putin doua dintre clinicile recomandate de comisia de specialitate teritoriala, in termen de 10 zile lucratoare de la data inregistrarii procesului-verbal medical intocmit de catre comisia de specialitate teritoriala la directia de sanatate publica. Acest dosar va cuprinde in mod obligatoriu si dovezi privind initierea corespondentei cu toate clinicile recomandate de comisia de specialitate teritoriala.
(10) in situatiile prevazute la alin. (8) si (9), daca ulterior transmiterii dosarului la Ministerul Sanatatii directia de sanatate publica sau bolnavul primeste si raspunsurile celorlalte clinici recomandate de comisia de specialitate teritoriala, acestea vor fi transmise Ministerului Sanatatii in vederea completarii dosarului.
(11) Pentru asigurarea transparentei in procedura de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate, directiile de sanatate publica au obligatia de a publica pe site-ul institutiei urmatoarele date:
a) numarul solicitarilor inregistrate la directia de sanatate publica pentru trimiterea la tratament in strainatate;
b) stadiul rezolvarii dosarelor inregistrate, cu urmatoarele mentiuni:
b.1) numarul dosarelor transmise comisiilor de specialitate teritoriale;
b.2) numarul dosarelor pentru care s-a initiat corespondenta cu clinicile de specialitate recomandate de comisiile de specialitate teritoriale;
b.3) numarul dosarelor transmise Ministerului Sanatatii spre aprobare;
b.4) numarul dosarelor aprobate de catre Ministerul Sanatatii;
c) numarul dosarelor la care este consemnat nivel de prioritate – urgenta medicala sau cu risc vital crescut (major);
d) numarul dosarelor inregistrate pentru control medical;
e) numarul dosarelor pentru care se solicita suplimentarea finantarii.
(12) Actualizarea datelor prevazute la alin. (11) se realizeaza lunar, in primele 10 zile ale lunii in curs pentru luna anterioara.”

3. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 4. – (1) in cazul in care din documentele transmise comisiei de specialitate teritoriale nu se poate determina cu exactitate conduita care se impune a fi adoptata fata de solicitarea bolnavului privind trimiterea la tratament in strainatate, la recomandarea presedintelui comisiei de specialitate teritoriale bolnavii vor fi internati intr-o clinica din centrul universitar in care functioneaza comisia de specialitate teritoriala, pentru efectuarea unor investigatii medicale.
(2) in situatia in care, dupa efectuarea investigatiilor medicale prevazute la alin. (1), comisia de specialitate teritoriala decide necesitatea trimiterii bolnavului pentru tratament in strainatate, aceasta intocmeste procesul-verbal medical prevazut in anexa nr. 3 si il transmite directiei de sanatate publica in termen de o zi lucratoare de la finalizarea examinarii cazului.
(3) Directia de sanatate publica va colabora cu comisia de specialitate teritoriala astfel incat intre data inregistrarii procesului-verbal medical intocmit de catre comisia de specialitate teritoriala la directia de sanatate publica si incunostintarea bolnavului cu privire la decizia comisiei sa nu treaca mai mult de 7 zile lucratoare.
(4) in cazul in care comisia de specialitate teritoriala va considera ca bolnavul nu sufera de o afectiune care justifica trimiterea la tratament in strainatate, aceasta va emite o decizie de respingere a cererii depuse in care va expune temeinic cauzele pentru care afectiunea nu are indicatie de tratament in strainatate. in cuprinsul acestei decizii, comisia de specialitate teritoriala va recomanda conduita medicala care se impune si unitatea sanitara in care bolnavul va fi ingrijit in tara. Decizia comisiei de specialitate teritoriale, va fi transmisa directiei de sanatate publica, care are obligatia de a instiinta bolnavul in termen de maximum doua zile lucratoare de la inregistrarea acesteia la directia de sanatate publica.
(5) Directia de sanatate publica transmite Serviciului pentru programe de sanatate din cadrul Ministerului Sanatatii documentatia intocmita in conformitate cu prevederile prezentului ordin, insotita de adresa-tip de inaintare, al carei model este prevazut in anexa nr. 5, in termen de cel mult 24 de ore de la data primirii ofertei/ofertelor de pret de la clinici, dar nu mai tarziu de 21 de zile lucratoare de la data inregistrarii procesului-verbal medical intocmit de catre comisia de specialitate teritoriala la directia de sanatate publica. in cazul in care bolnavul a fost internat pentru investigatii medicale, termenul de transmitere al dosarului la Ministerul Sanatatii se prelungeste corespunzator.
(6) Comisia de specialitate teritoriala are obligatia de a comunica, in scris, directiei de sanatate publica concluziile sale, inclusiv conduita medicala de urmat, in maximum 7 zile lucratoare de la examinarea cazului; pentru nerespectarea acestui termen membrii comisiei raspund administrativ, civil sau penal, dupa caz.
(7) Medicul curant de specialitate care recomanda trimiterea la tratament in strainatate are obligatia sa examineze bolnavul si la intoarcerea acestuia in tara, pentru a stabili beneficiul tratamentului, intocmind un raport medical ce va fi inaintat directiei de sanatate publica, care sa cuprinda date privind starea prezenta a bolnavului.
(8) in cazuri exceptionale impuse de natura si gravitatea bolii, precum si pentru bolnavii minori, comisiile de specialitate teritoriale pot recomanda ca bolnavii sa se deplaseze in strainatate cu insotitor, costurile deplasarii si cazarii urmand sa fie suportate de acestia, cu exceptia cazurilor in care bolnavul are varsta cuprinsa intre 0 si 6 ani, situatie in care directia de sanatate publica va deconta si costurile deplasarii pentru un insotitor.
(9) in cazul in care apar disfunctionalitati care intarzie intocmirea documentatiei medicale pentru trimitere la tratament in strainatate mai mult de 22 de zile lucratoare de la data inregistrarii procesului-verbal medical intocmit de catre comisia de specialitate teritoriala, directia de sanatate publica va informa Ministerul Sanatatii asupra cauzelor acestor intarzieri, urmand ca acesta sa intervina prin reprezentantii sai pentru rezolvarea problemelor aparute, in maximum doua zile lucratoare de la inregistrarea informarii.”

4. La articolul 5, alineatele (3) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(3) Comisia prevazuta la alin. (1) are obligatia sa se intruneasca de doua ori pe luna, in intervalul 1-5, respectiv 14-18 ale fiecarei luni, precum si ori de cate ori este nevoie in cazul urgentelor, in vederea analizarii solicitarilor transmise in conditiile prezentului ordin. Comisia constituita la nivelul Ministerului Sanatatii trebuie sa ia masuri pentru ca termenul de adoptare a deciziei si comunicarea acesteia catre directia de sanatate publica sa nu depaseasca 20 de zile lucratoare de la data inregistrarii dosarului la Ministerul Sanatatii.
…………………………………………………………
(5) in cazul in care solicitarile de finantare a tratamentelor in strainatate depasesc fondurile stabilite lunar cu aceasta destinatie, comisia constituita la nivelul Ministerului Sanatatii aproba finantarea tratamentului in strainatate pe baza urmatoarelor criterii de prioritate:
a) riscul vital estimat in lipsa tratamentului:
– risc major (mare) = 10 puncte;
– risc mediu = 5 puncte;
– risc scazut (mic) = 0 puncte;
b) beneficiul tratamentului estimat pentru bolnav:
– foarte mare (recuperare totala) = 10 puncte;
– satisfacator (recuperare partiala) = 5 puncte;
– nesatisfacator (fara beneficii evidente) = 0 puncte.”

5. La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Echivalentul in lei al sumei prevazute la alin. (1) si la art. 4 alin. (8) se asigura de Ministerul Sanatatii in limita bugetului aprobat anual si trimestrial cu aceasta destinatie si se utilizeaza pentru acoperirea costurilor tratamentului medicochirurgical, spitalizarii si transportului pentru bolnav, precum si ale transportului pentru un insotitor, daca este cazul, sumele aferente fiind transmise directiei de sanatate publica prin care s-a intocmit documentatia bolnavului. Dispozitia bugetara de repartizare a creditelor va fi intocmita in maximum 7 zile lucratoare de la aprobarea dosarului de catre ordonatorul principal de credite.”

6. La articolul 7, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(5) in cazul in care clinica din strainatate solicita prezentarea la control a pacientilor care au efectuat tratament in strainatate cu aprobarea Ministerului Sanatatii, se asigura finantare numai pe baza evaluarii tratamentului de catre medicul curant de specialitate care a recomandat tratamentul si a procesului-verbal medical intocmit de catre comisia de specialitate teritoriala.”

7. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 9. – Pentru nerespectarea prevederilor prezentului ordin persoanele vinovate vor raspunde conform prevederilor legale in vigoare.”

8. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 11. – Serviciul pentru programe de sanatate din Ministerul Sanatatii comunica directiilor de sanatate publica numele bolnavilor ale caror dosare au fost aprobate de catre comisia constituita la nivelul Ministerului Sanatatii, precum si sumele aprobate de ordonatorul principal de credite cu aceasta destinatie.”

9. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 12. – (1) La intoarcerea in tara bolnavul are obligatia sa se prezinte in termen de 14 zile lucratoare sau ori de cate ori este programat la medicul curant de specialitate care i-a recomandat tratamentul in strainatate.
(2) La implinirea termenului de un an de la efectuarea primului control prevazut la alin. (1), medicul curant de specialitate care a recomandat tratamentul in strainatate elaboreaza un raport medical, care va fi inaintat directiei de sanatate publica.
(3) in situatia in care bolnavul nu se prezinta la medicul curant de specialitate care i-a recomandat tratamentul in strainatate, acesta nu va beneficia de aprobarea altor solicitari privind trimiterea la tratament in strainatate.”

10. La anexa nr. 3 „Proces-verbal medical pentru trimiterea la tratament medical in strainatate, din data de ………..”, punctul 10 se abroga.

11. Dupa anexa nr. 9 se introduce o noua anexa, anexa nr. 10, avand cuprinsul prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

12. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 13. – Anexele nr. 1-10 fac parte integranta din prezentul ordin.”

ART. II
Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii, directiile de sanatate publica, precum si persoanele nominalizate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. III
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul sanatatii,
Cseke Attila

Bucuresti, 9 iunie 2011.
Nr. 1.011.

ANEXA
(Anexa nr. 10 la Ordinul nr. 50/2004)

OFERTA PRIVIND COSTUL TRATAMENTULUI

I. Date privind identificarea clinicii:
Denumirea: ……………………………………………….
Adresa: ………………………………………………….
Persoana de contact: ………………………………………
Telefon: …………………………………………………
Fax: …………………………………………………….
E-mail: ………………………………………………….
Numarul de cont bancar: ……………………………………
II. Date privind identificarea pacientului:
Numele: ………………………………………………….
Prenumele: ……………………………………………….
Diagnosticul: …………………………………………….
III. Date privind costul tratamentului:
– cost privind evaluarea medicala a pacientului;
– cost privind procedura terapeutica aplicata;
– cost privind evaluarea medicala a pacientului posttratament;
– cost/zi de spitalizare;
– cost total.
IV. Conditiile de plata a tratamentului
V. Data programarii pacientului pentru internare

––-

Lasă un răspuns